ارتباط با ما

این سایت متعلق به مجمع جوانان شهید چمران می باشد که تشکلی است مردم نهاد

و به دنبال راه رسم چمرانی زیستن است.

.

.

روابط عمومی:

حسین زندشهری (قمی) ۰۹۳۵۴۸۸۳۱۶۶

سید قاسم وزیری ۰۹۱۵۴۱۵۸۷۱۰

ایمیل : s.q.vaziri@gmail.com