دانلود کتاب 22 »

دانلود کتاب ۲۲ (سبک زندگی شیعه «شهیدچمران»)

دانلود کتاب ۲۲ (سبک زندگی شیعه «شهیدچمران»)

شماره 13 تیر ۲۰, ۱۳۹۲ ۳

وبسایت معرفی کتاب ۲۲ که سبک زندگی شیعه را معرفی می کند و بر پایه زندگی شهید دکتر چمران نوشته شده است. http://www.22book.org/index2.html لینک متن انگلیسی کتاب: http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Documents/1392/02/02/13920202000158.pdf

بیشتر بخوانید »